Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Stavebné povolenie Vytlačiť
 

Obec Demjata, ako stavebni irrad prislu5n! podl'a $ 117 zhkona (). 5011976 Zb. o izemnom pl6novani a stavebnom poriadku (stavebn;f zikon) v zneni neskor5ich predpisov (dalej len "stavebnf z6kon"), v spojenom fizemnom a stavebnom konani preskrimal podl'a $ 37 a 62 stavebn6ho zitkona Ziadost' o stavebn6 povolenie, ktoni dila 7.3.2017 podala Kamila Kohritovi, 082 66 5ari5sk6 Sokolovce 137 (dalej len "stavebnik"), a nazhklade tohto preskfimania vydhva podl'a $ 39, 39a a 66 stavebn6ho z6kona a $ 4 a 10 vyhl65ky (,. 45312000 Z.z.,ktorou sa vykon6vajir niektor6 ustanovenia stavebn6ho zilkona stavebn6 povolenie v spojenom izemnom konanioumiestnenistavby a stavebnom konani na stavbu Rodinnf dom, kanalizzLni pripojka * iumpa, vodovodn6 pripojka * studfia (d'alej len "stavba") na pozemku KN E p.E.4l9ll k.ri. Demjata


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - ,,Tulčík - kanalizácia a ČOVVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania o predĺžení územného rozhodnutia o umiestnení stavby -,,Demjata kanalizácia a ČOVVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o spojení územného a stavebného konaniaVytlačiť
 


 
 

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka